Política de privacitat

Actualitzat el 15/11/2020 a les 11:15

Versió: 2

Entitat responsable

A GRANEL SHOP SL amb NIF B55193676, és el responsable del tractament de dades recollides a www.agranelshop.com amb direcció postal al carrer de la Rutlla 41, de Girona, CP 17002, telèfon 872215815 i correu electrònic info@agranelshop.com.

Confidencialitat i protecció de dades

Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la LO 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), A GRANEL SHOP SL com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a A GRANEL SHOP SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, A GRANEL SHOP SL  precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis

Registre de fitxers i formularis

L'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a les xarxes socials i a la web www.agranelshop.com, d’ara endavant XXSS i/o web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra't o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD i la LOPDGDD.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant A GRANEL SHOP SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. A GRANEL SHOP SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. A GRANEL SHOP SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves XXSS i/o web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S’exonera A GRANEL SHOP SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per A GRANEL SHOP SL sempre que procedeixi de fonts alienes a A GRANEL SHOP SL.

Cookies

Les XXSS i/o la web www.agranelshop.com utilitzen galetes, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. de totes

formes, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de A GRANEL SHOP SL són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits

específicament a menors d’edat, www.agranelshop.com sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per el tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

A GRANEL SHOP SL només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: INFO@AGRANELSHOP.COM En virtut del que estableix el RGPD i la LOPDGDD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a la supressió o l‘oblit (art. 17), els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).

Mesures de seguretat

A GRANEL SHOP SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a www.agranelshop.com.

www.agranelshop.com no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a www.agranelshop.com; de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.agranelshop.com. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condiciones sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de www.agranelshop.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals